BLOGGER TEMPLATES AND TWITTER BACKGROUNDS »

Sunday, August 15, 2010

MODEL PENGAJARAN


MODEL MEMPROSES MAKLUMAT

PRINSIP-PRINSIP

· Kumpulan model pemprosesan maklumat berfokuskan kepada naluri semulajadi kita untuk memahami dunia.

Model ini berguna untuk mengkaji kendiri dan masyarakat

i.Rangsangan

ii.Proses

iii.Stor Jangka Pendek

-Direka bentuk untuk meningkatkan kecekapan murid-murid kita mempelajari dan seterusnya mengembangkan konsep. Menunjukkan cara penyampaian konsep yang berkesan. Antaranya:

1. Inkuiri. Murid akan meneroka sendiri dan seterusnya membuat kesimpulan. Kaedah ini banyak digunakan dalam matapelajaran sains.

2. Eksposisi. Semata-mata menyampaikan isi pelajaran kepada murid tanpa menggalakkan penyoalan. Contohnya, kuliah yang disampaikan di dalam kelas.MODEL SISTEM BEHAVIORAL

PRINSIP-PRINSIP

Pengajaran langsung.

  • pengajaran langsung adalah satu strategi yang berarahkan guru dimana guru akan menyampaikan isi pengajaran secara langsung kepada murid-murid serta menstruktur masa pengajaran agar dapat mencapai hasil pembelajaran yang ditetapkan serta mengembangkan kemahiran yang hendak diajar secara langkah demi langkah. Oleh yang demikian, ia agak sesuai untuk mengajar bacaan dan matematik.

Pengajaran langkah demi langkah. (Pengajaran Masteri)

Contoh:

  • al-Quran
  • Bahasa
  • Matematik

MODEL SOSIAL

· PRINSIP-PRINSIP

1.Simulasi.

-Simulasi menggabungkan maklumat mengenai satu-satu kemahiran melalui demonstrasi, praktis dan latihan khusus sehingga kemahiran tersebut berjaya dikuasai oleh murid-murid.

-Ini penting bagi membantu murid melihat objek yang sebenar.

2.Lakonan

-Murid-murid melakonkan watak-watak yang menjadi model positif kepada mereka.

3.Main peranan

-Membantu murid-murid untuk memahami tingkah laku sosial, peranan mereka dalam interaksi sosial, dan cara bagi menyelesaikan masalah dengan lebih berkesan.

-Cara main peranan dilaksanakan, adalah dengan cara murid melakonkan watak-watak berdasarkan satu situasi yang telah dikenalpasti.

4.Permainan

-Murid diminta bermain permainan secara berkumpulan seperti kuiz


MODEL PERSONAL

PRINSIP-PRINSIP

Synetics- Memberi perhatian kepada perkembangan dan aplikasi kreativiti.

-Direka bentuk untuk mengajar kemahiran menyelesaikan masalah, aktiviti penulisan dan bidang-bidang yang lain.

-Melalui sumbang saran yang digunakan, murid-murid akan menjadi lebih kreatif dan bebas.

-Menggalakkan penglibatan yang aktif.

Eksperimen/ Ujikaji

-Murid diberi peluang menjalankan eksperimen sendiri bagi mendapatkan sesuatu maklumat


Perbincangan di dalam kelasPara pelajar berkongsi maklumatGambar ini diambil ketika pensyarah dan para pelajar berbincang berkenaan tugasan yang diberikan. Perbincangan di dalam kelas ini amat berguna dan membantu kerana banyak maklumat yang diperoleh. Selain itu, rakan-rakan sekelas juga berkongsi maklumat antara satu sama lain dan cara sebegini lebih memudahkan kami untuk melakasanakn tugasan.Pensyarah juga memberi banyak tunjuk ajar dan info-info yang berguna dalam memantapkan lagi isi tugasankami. TERIMA KASIH kepada semua kerana sudi berkongsi maklumat....

Saturday, August 14, 2010

IMPLIKASI TEORI PEMBELAJARAN TERHADAP PROSES P&P

TEORI PEMBELAJARAN BEHAVIORIS

Antara Implikasi terhadap pembelajaran dan pengajaran adalah:

1. Pastikan maklumbalas diberi dengan kerap, dengan secepat mungkin, dan berbentuk spesifik.

2. Pelbagaikan pengukuhan positif yang digunakan agar dapat mengekalkan keberkesanannya. Jika boleh, gunakan kedua-duanya dan bukan hanya menggunakan pengukuhan primer atau sekunder sahaja.

3. Gunakan pengukuhan berjadual bagi mengekalkan berlakunya pembelajaran.

4. Peka terhadap konsep penghapusan bagi mengurangkan berlakunya tingkah laku yang tidak diingini.

5. Gunakan pengukuhan sebagai satu cara untuk mendorong murid-murid yang kurang bermotivasi untuk belajar dan sebagainya.

6. Mementingkan pembelajaran kemahiran dan sikap.

7. Mementingkan peneguhan.

Manakala dari segi pengajaran terancang pula, terdapat beberapa syor tentang bagaimana teori pembelajaran behavioris dapat diaplikasi dalam bilik darjah. Antaranya adalah:

1. Pupukkan penguasaan satu-satu kemahiran dengan menggunakan kerangka soalan (ransangan) – jawapan (gerakbalas) mengikut prinsip pedagogi, iaitu secara beransur-ansur dan peringkat demi peringkat.

2. Minta murid-murid mengikuti setiap kerangka yang disediakan. Maklum balas hendaklah diberi serta merta.

3. Susun aras kesukaran soalan-soalan bagi memastikan murid-murid anda berupaya memberi jawapan yang betul. Dengan itu, sudah tentu mereka akan menerima pengukuhan positif.

4. Pastikan pencapaian yang baik dan cemerlang dipadankan dengan pengukuhan sekunder seperti pujian lisan, hadiah, gred yang baik dan sebagainya .

T TEORI PEMBELAJARAN KOGNITIF

1. Guru memberi peluang kepada murid untuk meneroka dan membekalkan mereka dengan maklumat yang penting.

2. Guru berperanan sebagai fasilitator dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

3. Guru perlu sedar bahawa terdapat murid-murid yang mungkin berada pada mod pembelajaran yang berbeza sama ada enaktif, ikonik atau simbolik. Oleh itu, guru boleh mengadakan satu perbincangan berasaskan apa yang telah mereka pelajari daripada eksperimen yang telah dilakukan.

4. Murid seharusnya dibekalkan dengan bahan pembelajaran, aktiviti dan alatan yang berpadanan dan selaras dengan tahap kebolehan kognitif mereka.

5. Perkembangan makna dan kefahaman.

6. Pentingkan pengamatan, pemberian makna dan pembelajaran penerimaan

ü TEORI PEMBELAJARAN KONSTRUKTISME

1. Kurikulum yang disediakan di sekolah pada setiap tahap persekolahan, iaitu bermula daripada prasekolah, rendah hingga menengah hendaklah berasaskan pengetahuan lalu pembelajar yang berkenaan. Oleh itu, penekanan hendaklah diberikan kepada kaedah menyelesaikan masalah secara hands-on.

2. Guru hendaklah merancang dan melaksankan strategi pengajaran seperti soalan- soalan terbuka dan dialog yang meluas agar berpadanan dengan respon pelajar serta menggalakkan mereka menganalisis maklumat yang diperoleh.

3. Murid-murid akan dinilai dan mereka hendaklah berusaha dalam menentukan kemajuan masing-masing.

ü TEORI PEMBELAJARAN SOSIAL

1. Memberi peluang kepada murid untuk memerhati dan mencontohi pelbagai tingkah laku yang diingini. Oleh itu,guru hendaklah menunjukkan tingkah laku yang positif.

2. Guru menyediakan persekitaran sosial yang kondusif agar modeling boleh berlaku. Intensif, pengukuhan dan sokongan moral seharusnya diberi bagi menggalakkan berlakunya tingkah laku yang baik dalam kalangan murid-murid kita.


3. Perkembangan manusia

.

4. Penyesuaian seimbang.

ü TEORI PEMBELAJARAN HUMANISME

1. Guru perlu sedar bahawa setiap murid mempunyai keperluan asas yang perlu dipenuhi terlebih dahulu.

2. Guru perlu peruntukkan sedikit masa pada awal sesi pengajaran untuk mengenalpasti apakah kekurangan dari segi keperluan asas yang perlu diberi perhatian.

3. Perhatian perlu diberi terhadap pemilihan tugasan pembelajaran yang dapat meransangkan minat dan naluri ingin tahu dalam kalangan murid-murid kita.

Sunday, August 8, 2010

TEORI PEMBELAJARAN


TEORI BEHAVIORIS
Tokoh:
1) Ivan Pavlov ( 1849-1936)
2) J.B Watson (1878-1958)
3)Edward L.Thorndike (1878-1958)

Prinsip:
(Thorndike)
- Ransangan dan gerak balas
- Peneguhan
-Hukuman: Hukum kesediaan, hukum latihan dan hukum kesan.

(Pavlov)
-Pembelajaran semula
-Generalisasi, iaitu ransangan yang sama akan menghasilkan gerak balas yang sama.
- Diskriminasi
-Penghapusan

(Watson)
-Tingkah laku manusia adalah reflek dan terlazim.
-Semua pembelajaran adalah pelaziman klasik.
-Pembelajaran berlaku berdasarkan 2 prinsip iaitu prinsip kekerapan dan prinsip tempoh kebaharuan.

TEORI KOGNITIF
Tokoh:
- Jean Piaget
- David Paul

Prinsip:
- Pelajar menerima, memproses, menyimpan dan mencari maklumat dalam memori.
- Menumpukan kepada apa yang pelajar tahu dan bagaimana mengetahuinya.

TEORI SOSIAL
Tokoh:
Carl Rogers
Prinsip:
- Individu mempunyai keinginan sendiri untuk belajar.

TEORI HUMANISME

Tokoh:
-Albert Bandura
Prinsip:
-Konsep kendiri positif akan memberi peneguhan positif.MODEL BEHAVIORAL

Model ini berasaskan eksperimen pelaziman klasik Pavlov, pembelajaran berasaskan ganjaran Thorndike dan kajian Watson dan rakan-rakan.
- Merujuk kumpulan model ini, kita mempunyai mekanisme pembentukan kendiri yang berupaya untuk mengubahsuai tingkah laku berdasarkan maklum balas tentang sejauh mana kita berjaya melakukan tugas yang diberi.
-Kumpulan model ini mengesyorkan program-program yang boleh digunakan untuk mengurangkan fobia, mengembangkan kemahiran-kemahiran sosial dan menangani kebimbangan, dan sebagainya.
Antara contoh pengajaran model behavioral adalah:

PENGAJARAN LANSUNG.
Model ini berarahkan guru dimana guru akan menyampaikan isi pengajaran secara lansung kepada murid-murid serta menstruktur masa pengajaran supaya menyusun langkah pengajaran dan pembelajaran.
Implikasi pengajaran ini terhadap bilik darjah adalah:
Kaedah ini sesuai untuk mengajar bacaan dan matematik tetapi kurang sesuai bagi matapelajaran yang mirip kepada penerokaan dan penemuan.

PEMBELAJARAN MASTERI
Model ini digunakan untuk menyesuaikan pengajaran di mana faktor perbezaan individu diambil kira.
Implikasi pengajaran di dalam bilik darjah:
Dalam kaedah ini, pelajar disusun daripada mudah kepada kompleks, sebelum disampaikan kepada murid-murid agar dapat mengikuti pengajaran guru mengikut kadar kecekapan masing-masing.

Monday, July 19, 2010

Permainan Tradisional

Pada 6 Julai 2010, kelas kami telah menjalankan permainan tradisonal bertempat di gim. Dalam aktiviti ini setiap kumpulan dikehendaki mengendalikan satu permainan dan kumpulan saya telah memilih permainan batu seremban. Walaupun permainan batu seremban masih dimainkan hingga kini, namun banyak perkara baru yang telah saya pelajari sama ada sejarah permainan tersebut mahupun cara batu seremban dimainkan. Pada hari tersebut juga, banyak permainan baru yang saya pelajari seperti konda kondi. Saya berasa ini merupakan satu pengalaman yang bermakna kerana melalui aktiviti ini kita dapat mempelajari pelbagai ilmu baru dan pada masa yang sama kita juga memegang tanggungjawab sebagai pengekal tradisi. Hal ini kerana, permainan tradisional semakin hari semakin dilupakan. Diharapkan dengan aktiviti ini, permainan turun-temurun yang menjadi lambang budaya kita tidak hilang ditelan arus permodenan.

Sunday, July 18, 2010

Hari Pertama...


Hari ini merupakan kali pertama saya mempelajari cara untuk membuat blog walaupun blog sebenarnya telah lama digunakan oleh masyarakat kini. Blog ini dihasilkan untuk memuat turun segala perkara yang berkaitan dengan matapelajaran Murid dan Alam Belajar.
Terima kasih Puan Jamilah kerana sudi mengajar!!!!